THANG

THAng: Cái thang có nấc để trèo lên cao.

Thí dụ: Thang mây, Thang vô ngằn.