Thanh sử

青史

A: The history book.

P: Le livre de l"histoire.

Thanh: Màu xanh. Sử: lịch sử.

Thanh sử, dịch là Sử xanh, là quyển sách lịch sử.

Thời xưa chưa làm được giấy để in ấn, nên phải dùng mũi nhọn khắc chữ vào các miếng tre xanh để ghi lại các sự kiện lịch sử, nên gọi sách lịch sử ấy là Sử xanh.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thanh sử từng nêu gương nữ kiệt.