Thanh Thiên

青天

Thanh: Màu xanh. Thiên: từng Trời.

Thanh Thiên là từng trời thứ ba trong Cửu Trùng Thiên. Từng Trời nầy có ánh sáng màu xanh nên gọi là Thanh Thiên.

Kinh Ðệ Tam cửu: Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng đảo.