Thành nhân chi mỹ
ID019786 - Tự Điển : Thành nhân chi mỹ 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thành nhân chi mỹ

成人之美

Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Nhân: người. Chi: tiếng đệm. Mỹ: đẹp.

Thành nhân chi mỹ là nên người lớn khôn tốt đẹp.