Thành song

成雙

A: To marry.

P: Se marrier.

Thành: Nên việc, kết quả, trở nên. Song: đôi.

Thành song là thành một đôi vợ chồng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tác hiệp sẵn nhờ xây bĩ thới,
Thành song trước định gặp thư hùng.