Thánh thể

聖體

A: The spiritual body of God.

P: Le corps spirituel de Dieu.

Thánh: chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. Thể: hình thể.

Chữ Thánh thể có hai nghĩa trong hai trường hợp:

1. Thánh thể là hình thể của Đức Chí Tôn tại thể.

Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài với hình thể gồm 3 Đài:

· Bát Quái Đài là linh hồn của Đạo.
· Hiệp Thiên Đài là chơn thần của Đạo.
· Cửu Trùng Đài là thể xác của Đạo.

Những Chức sắc Cửu Trùng Đài vào hàng Thánh mới được gọi là Thánh thể của Đức Chí Tôn. Như vậy, những Chức sắc từ phẩm Giáo Hữu đổ lên (Giáo Hữu đối phẩm Địa Thánh) thì mới đứng vào Thánh thể của Đức Chí Tôn; còn từ phẩm Lễ Sanh (đối phẩm Địa Thần) sắp xuống thì chưa đứng vào Thánh thể.

Kinh Nhập Hội: Các con vốn trong vòng Thánh thể.

2. Thánh thể là hình thể thiêng liêng tốt đẹp của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn tạo ra loài người lấy theo hình ảnh thiêng liêng tốt đẹp của Đức Chí Tôn.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy cho các con đến thế giới nầy với một Thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy.