Thảo hài

草鞋

A: The straw shoes.

P: Les souliers en paille.

Thảo: Cỏ, chỉ chung các thứ cỏ, viết ra. Hài: giày hay dép để mang vào chân.

Thảo hài là giày cỏ hay dép cỏ, tức là đôi dép làm bằng cỏ kết lại.

Thảo hài không đẹp, mang không êm chân, nhưng không tốn tiền mua, thích hợp với người tu hành. Do đó, thảo hài chỉ người tu hành.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Muốn đi cho tận trường sanh địa,
Phải đổi giày sen lấy thảo hài.