Thăng Thiên

升天

A: To ascend to Heaven.

P: Monter au Ciel.

THĂNG: Bay lên trời, tiến lên cao. Thiên: trời.

Thăng Thiên là đi lên trời, bay lên trời.

Kinh Ðệ Thất cửu: Hào quang chiếu diệu lên đàng thăng Thiên.