Thăng thưởng

升賞

A: Promotion.

P: Promotion.

THĂNG: Bay lên trời, tiến lên cao. THưởng: ban khen và thưởng công.

Thăng thưởng là khen ngợi và ban thưởng cho lên chức.

Điều luật về Thăng thưởng Chức sắc hữu công như sau:

Về việc ban thưởng Chức sắc, không phải có đủ 5 năm thâm niên sắp lên là đủ điều kiện cầu thăng và được thăng, mà cần phải có những điều kiện cần yếu khác nữa là:

· Thứ nhứt: Phương diện hạnh đức.

· Thứ nhì: Trình độ học thức.

· Thứ ba: Tinh thần phục vụ.

· Thứ tư: Khả năng giáo hóa nhơn sanh.

Là vì, hễ đến bậc Giáo Hữu là thay mặt cho Chí Tôn phổ thông chơn đạo, thành thử chẳng phải người thường tình đặng, mà phải đáng mặt phi thường mới xứng.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Thăng thưởng về công nghiệp phi thường thì duy có Quyền Chí Tôn mới ban cho đặng mà thôi.