Thắng hội

勝會

A: The great festival.

P: La grande fête.

Thắng: Được phần hơn, cao trổi, thâm diệu khác hẳn thế tục, thâu phục kẻ khác. Hội: cuộc lễ có nhiều người.

Thắng hội là lễ hội lớn, cuộc hội hè tưng bừng.