Thắng nghĩa

勝義

A: The profound meaning.

P: Le sens profond.

Thắng: Được phần hơn, cao trổi, thâm diệu khác hẳn thế tục, thâu phục kẻ khác. Nghĩa: ý nghĩa.

Thắng nghĩa là nghĩa lý cao viễn, sâu xa, thâm diệu.