THẲNG

Thẳng: Không cong, không dùn, luôn một mạch.

Thí dụ: Thẳng dùn, Thẳng rẳng.