Thâm bất khả trắc
ID019876 - Tự Điển : Thâm bất khả trắc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thâm bất khả trắc

深不可測

Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Bất khả: không thể. Trắc: đo.

Thâm bất khả trắc là sâu đến mức không thể đo được.

Ý nói: Lòng người sâu hiểm không thể đo lường được.

Ca dao:
Sông sâu còn có thể dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.