Thâm tâm

深心

A: The bottom of heart.

P: Le fond du coeur.

Thâm: Sâu, kín đáo, sâu sắc, rất, quá. Tâm: lòng dạ.

Thâm tâm là chỗ sâu kín trong lòng, đáy lòng.