Thậm tệ

甚弊

A: Very bad.

P: Très mauvais.

Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Tệ: hư, xấu.

Thậm tệ là quá hư hỏng, quá xấu xa.