Thậm thâm

甚深

A: Very profound.

P: Très profond.

Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Thâm: sâu.

Thậm thâm là rất sâu xa.

Di Lạc Chơn Kinh: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.