Thậm trọng

甚重

A: Very important.

P: Très important.

Thậm: Rất, lắm, quá chừng. Trọng: nặng, quan trọng.

Thậm trọng là rất quan trọng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Cơ Trời mầu nhiệm đối với Đời, mà máy Thiên cơ đối với Đạo lại càng huyền vi thậm trọng hơn nữa.