Thân nghinh

親迎

A: The reception of the bride.

P: La réception de la mariée.

Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Nghinh: đón rước.

Thân nghinh, nghĩa đen là chính mình đi rước, nghĩa thường dùng là chàng rể đi rước cô dâu.

Lễ thân nghinh là lễ rước dâu.