Thân phận

身分

A: The condition.

P: La condition.

Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Phận: số phận.

Thân phận là số phận của bản thân mình.