Thân thế

身世

A: The life and work.

P: La vie et l"oeuvre.

Thân: Thân mình, thân thể, sự nghiệp. Thế: đời, cuộc đời.

Thân thế là cuộc đời và sự nghiệp của một nhân vật, tức là nói về tiểu sử của người ấy.