Thân vương

親王

A: The prince of blood royal.

P: Le prince du sang.

Thân: - Gần gũi thân yêu, - bà con họ hàng, - chính mình. Vương: vua.

Thân vương là người bà con bên nội của vua được vua phong cho tước Vương, đồng nghĩa: Hoàng thân.