Thần biến

神變

A: To transform mysteriously.

P: Transformer mystérieusement.

Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí phi thường. Biến: thay đổi, biến hóa.

Thần biến là biến hóa rất mầu nhiệm.

Kinh Tiên Giáo: Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến.