Thần chủ

神主

A: The tablet of the dead.

P: La tablette du mort.

Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí phi thường. Chủ: bài vị của người chết.

Thần chủ là tấm thẻ nhỏ trên đó có biên tên họ người chết, ngày sanh ngày tử, chức tước, được đem đặt lên bàn thờ.

Thần chủ thường được gọi là: Linh vị.