Thận tắc bất bại
ID019959 - Tự Điển : Thận tắc bất bại 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thận tắc bất bại

慎則不敗

Thận: Cẩn thận, gìn giữ không sơ sót. Tắc: thì. Bất: không. Bại: thất bại.

Thận tắc bất bại là cẩn thận thì không thất bại.