Thập di bổ khuyết
ID019964 - Tự Điển : Thập di bổ khuyết 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thập di bổ khuyết

拾遺補缺

Thập: Lượm lặt. Di: bỏ sót. Bổ: thêm vào. Khuyết: thiếu. Thập di: Lượm lặt những cái bỏ sót.

Lộ bất thập di: ngoài đường không lượm của rơi.

Bổ di: bù vào chỗ bỏ sót.

Bổ khuyết: thêm vào chổ thiếu cho đầy đủ.

Thập di bổ khuyết là lượm lặt những cái bỏ sót để thêm vào những chỗ thiếu cho được đầy đủ hơn.

Đây là nói về công việc của người làm sách khảo cứu.