Thất công

失功

A: Lost labour.

P: Peine perdue.

Thất: Mất, thua, sai lầm. Công: công sức.

Thất công là mất công sức mà không được việc gì.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy cho phép chẳng vụ tất đến, vì đã thất công mà chẳng bổ ích chi.