THÂU

1. THÂU: THU: 收 lấy vào, tom góp, bắt lấy.

Thí dụ: Thâu nhập, Thâu thập.

2. THÂU: (nôm) Suốt.

Thí dụ: Thâu niên.