Thấu tình đạt lý
ID020039 - Tự Điển : Thấu tình đạt lý 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thấu tình đạt lý

透情達理

Thấu: Suốt qua, thông suốt. Tình: tình cảnh. Đạt: đến. Lý: lý lẽ.

Thấu tình là hiểu rõ tình cảnh.

Đạt lý là đến được cái lý lẽ của nó.

Thấu tình đạt lý là nói về cách đối xử rất khéo léo, hợp tình hợp lý, khiến ai cũng hài lòng.