Thấu triệt

透徹

A: To penetrate.

P: Pénétrer.

Thấu: Suốt qua, thông suốt. Triệt: suốt cả.

Thấu triệt là biết rõ ràng, thông suốt vấn đề.