Thây phàm

A: The material body.

P: Le corps matériel.

Thây: thể xác. Phàm: cõi trần.

Thây phàm là thể xác của con người nơi cõi trần.

Kinh Vào Ăn Cơm: Phải uống ăn nuôi sống thây phàm.