Thế giới địa hoàn
ID020053 - Tự Điển : Thế giới địa hoàn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thế giới địa hoàn

世界地寰

A: The terrestrial world.

P: Le monde terrestre.

Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Giới: bờ cõi. Địa: đất. Hoàn: vùng đất lớn.

Thế giới, khi xưa thường đọc là Thế giái, là chỉ chung các nước trên địa cầu.

Thế giới địa hoàn là chỉ toàn thể trái đất, trên đó có loài người và các sanh vật đang sống.

Kinh Ðệ Nhị cửu:
Xa chừng thế giới địa hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng.