Thế Tôn

世尊

A: One honoured by the world.

P: L"un honoré par le monde.

Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Tôn: tôn kính.

Thế Tôn là Đấng được cõi đời tôn kính nhứt.

Thế Tôn là từ ngữ để tôn xưng Đức Phật Thích Ca, vì Ngài có đủ các đức tánh để người đời khâm phục, kính ngưỡng.

Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca. (Xem: Thích Ca)