Thế trần

世塵

A: The world.

P: Le monde.

Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Trần: cõi trần.

Thế trần là cõi đời.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thế trần mộng mị có ra chi.