Thế tục

世俗

A: The world.

P: Le monde.

Thế: Đời, cuộc đời, cõi trần. Tục: tầm thường, chỉ cõi trần.

Thế tục là cõi của người đời, cõi thế gian.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ra vòng thế tục ít người toan.