THỂ

1. THỂ: 體 - Thân thể, hình thể. - Cách thức.

Thí dụ: Thể cách, Thể phách.

2. THỂ: 替 thường đọc là Thế: thay thế.

Thí dụ: Thể Thiên hành hóa.