Thể chất

體質

A: The nature of the substance.

P: La nature de la substance.

Thể: - Thân thể, hình thể. - Cách thức. Chất: tánh chất vốn có của sự vật.

Thể chất là bản chất của vật thể.