THỈ

THỈ: 始 Khởi đầu, thường đọc là THỦY.

( Xem: Thủy )