Thị chi bất kiến
ID020103 - Tự Điển : Thị chi bất kiến 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thị chi bất kiến

視之不見

Thị: Thấy. Chi: hư tự. Bất: không. Kiến: thấy.

Thị chi bất kiến là nhìn mà chẳng thấy.

Trong sách Đạo Đức Kinh, Đức Lão Tử có viết:

Thị chi bất kiến, danh viết Di,
Thính chi bất văn, danh viết Hi,
Bác chi bất đắc, danh viết Vi.

Nghĩa là:

Nhìn mà không thấy, tên gọi là Di,
Lắng mà không nghe, tên gọi là Hi,
Bắt mà không được, tên gọi là Vi.

Đây là Đức Lão Tử nói về cái bản thể của Đạo: - không có sắc nên nhìn không thấy, - không có thanh nên lắng không nghe, - không có hình nên bắt không được.