Thị dục

嗜欲

A: Covetousness.

P: La convoitise.

Thị: Ham muốn. Dục: muốn.

Thị dục là lòng ham muốn.