Thị tài ngạo vật
ID020116 - Tự Điển : Thị tài ngạo vật 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thị tài ngạo vật

恃才傲物

Thị: cậy, ỷ lại. Tài: tài năng. Thị tài: cậy tài, ỷ tài. Ngạo: kiêu ngạo. Vật: ý nói: tất cả người và vật.

Thị tài ngạo vật là cậy mình có tài mà kiêu ngạo với mọi người.