Thị tử như qui
ID020117 - Tự Điển : Thị tử như qui 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thị tử như qui

視死如歸

Thị: Thấy. Tử: chết. Như: giống như. Qui: trở về.

Thị tử như qui là xem cái chết như là sự trở về.

Ý nói: không sợ cái chết, vì quan niệm "Sanh ký tử qui" (sống gởi thác về), xem cõi trần nầy là tạm bợ, cõi thật sự hằng sống của con người là cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, nên chết là chết cái thể xác nơi cõi trần, còn linh hồn thì bay trở về cõi thiêng liêng hưởng được mọi điều tốt đẹp.