Thiên bất dung gian
ID020132 - Tự Điển : Thiên bất dung gian 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên bất dung gian

天不容奸

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Bất: không. Dung: tha thứ. Gian: kẻ gian ác.

Thiên bất dung gian là Trời không tha thứ kẻ gian ác.

Sách Minh Tâm Bửu Giám có chép rằng:

Càn Khôn hoằng đại, nhựt nguyệt chiếu giám phân minh,
Vũ trụ khoan hồng, Thiên Địa bất dung gian đảng.

Nghĩa là:

Trời Đất rộng lớn, mặt trời mặt trăng soi xét rõ ràng,
Vũ trụ mênh mông, Trời Đất không tha lũ gian ác.