Thiên cầu

天球

A: The celestial sphere.

P: La sphère céleste.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Cầu: hình cầu tròn như trái banh.

Thiên cầu là một hình cầu tưởng tượng trên đó có các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, Bắc đẩu, Nam tào,... để tiện việc lường tính. Nếu chế thành một cái mô hình Thiên cầu thì gọi là Thiên cầu nghi.

Quả Càn Khôn nơi Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh là một Thiên Cầu nghi, nhưng trên đó có vẽ Thiên nhãn để thờ.