Thiên cổ

千古

A: Eternal.

P: Éternel.

Thiên: Một ngàn. Cổ: xưa.

Thiên cổ là ngàn xưa, lâu đời.

Người thiên cổ: người đã chết.