Thiên diễn

天演

A: The evolution of the nature.

P: L"évolution de la nature.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Diễn: bày ra, diễn tiến.

Thiên diễn là sự tiến hóa tự nhiên của vạn vật.