Thiên môn

天門

A: The celestial door.

P: La porte céleste.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Môn: cửa.

Thiên môn là cửa trời, cái cửa bước vào cõi trời.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Khép cửa Thiên môn, cấm đường không cho các chơn linh thối bước.