Thiên nhiên - Lý Thiên nhiên
ID020174 - Tự Điển : Thiên nhiên - Lý Thiên nhiên 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên nhiên - Lý Thiên nhiên

理天然

Lý Thiên nhiên: La nature naturante.

Lý Tự nhiên: La nature naturée.

Nhiên: như thế.

Thiên nhiên là Trời làm ra như thế.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Làm cho sự lao động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định.

"Thể người cũng đồng như Tiên Phật, mà chẳng đặng cửu viễn trường sanh, thảng mảng tuổi lối tám mươi, chín chục thì bóng đã xế tà, rồi một kiếp người vô dụng, chẳng biết lấy lương tri lương năng mà phán đoán xét suy, tầm chơn lý thực hành, lại để cho mờ ám tối tăm rồi sa đọa. Ấy là vì theo cái Lẽ Tự nhiên của người mà bỏ Lý Thiên nhiên của Trời đó.

Lý Thiên nhiên là về tinh thần nên chỉ chuộng phần linh hồn cao siêu mà chẳng coi cái xác thịt trược nhơ nầy là ra chi hết, bởi vì mỗi con, Thầy đã ban cho một cái linh tánh giáng trần, mượn xác thân đặng dùng Nguơn Tinh mà bảo tồn Nguơn Khí hiệp với Nguơn Thần, tức là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, đặng thành Tiên tác Phật mà phản bổn hoàn nguyên, hầu có thọ hưởng sự thanh nhàn nơi cõi Niết Bàn là chốn thế giới thiêng liêng bất tiêu bất diệt...

Ở cõi trần, hễ sanh ra rồi thì cứ theo lẽ thuận hành Âm Dương giao phối hậu thiên mới sanh ra ân ái mà luống chịu buộc mình vào Tứ khổ, Tứ tường bao quanh vây chặt.... Hễ có ân ái thì phải sanh sản ra con cháu, cho rằng đặng vậy là hạnh phúc để nối hậu theo cái thường tình Nhơn đạo, chớ nào ngờ ấy là vướng ngay vào mặt lưới trần mà khổ lụy với thê thằng tử phược buộc ràng. Đã vậy, nếu có khuyến tu lại còn hẹn mai hẹn mốt. Thời gian đã qua rồi thì lưng đã mỏi, gối đã dùn, Tam bửu mòn hao, ngũ tạng suy yếu!

Ô hô! Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhứt đán vô thường vạn sự hưu! Rồi là một kiếp luân hồi vậy, vì con người đã quá trầm luân thống khổ, nên nay chính mình Thầy là Ngọc Hoàng Thượng Đế động mối từ tâm, cũng vì tánh đức háo sanh mà chẳng nỡ để cho con người tiêu diệt, nên mới rọi lằn điển quang giáng xuống cõi trần cốt lập Tiên Thiên Đại Đạo, qui nguyên Tam giáo và dùng Tâm pháp truyền chơn mà độ rỗi các con. Người theo Lý Thiên nhiên, biết công phu nghịch chuyển Tinh Khí, giao cảm Nguơn Thần cho thành Tiên Phật, thì người ấy là bực Nguyên nhân. Còn người theo Lẽ Tự nhiên sanh ra ở cõi trần chịu những điều bắt buộc theo việc trần cấu, sanh sản về Hậu Thiên cơ ngẫu thì chịu trong luật quả báo luân hồi." (Đại Thừa Chơn Giáo)