Thiên phẩm

天品

A: The divine dignity.

P: La dignité divine.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phẩm: phẩm tước, ngôi thứ quan lại.

Thiên phẩm là phẩm tước của Trời ban cho.

Trái với Thiên phẩm là Nhơn phẩm hay Phàm phẩm, là phẩm tước do người phàm ban cho, mà hễ cái gì của người thì đều là phàm, không bền vững, vì nó sẽ mất theo người ban phẩm tước. Chỉ có Thiên phẩm mới bền vững vĩnh viễn.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Hễ bước vào cửa Đạo thì là có Thiên phẩm, mà hễ có Thiên phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng phẩm mới trọn câu phổ độ.