Thiên phong - Đại Thiên phong
ID020179 - Tự Điển : Thiên phong - Đại Thiên phong 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên phong - Đại Thiên phong

天封

A: The dignitary confered by God - The great dignitary.

P: Le dignitaire conféré par Dieu - Le grand dignitaire.

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Phong: vua ban phẩm tước cho bề tôi.

Thiên phong là Trời ban phẩm tước cho.

Chức sắc Thiên phong là những Chức sắc được Đức Chí Tôn hay Đức Lý Giáo Tông thay mặt Đức Chí Tôn ban cho phẩm tước trong cửa Đạo để nương theo phẩm vị ấy là lập công bồi đức, phổ độ nhơn sanh, cho có trật tự và kết quả tốt đẹp.

Chức sắc Đại Thiên phong là những Chức sắc Thiên phong cao cấp trong Đạo, đứng hàng Tiên vị đổ lên, tức là từ phẩm Đầu Sư hay tương đương trở lên.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thầy vì thương căn quả của các con mà lấy đức từ bi đặng Thiên phong cho các con, là cố ý để cho các con hành đạo cho hoàn toàn, dễ bề tương công chiết tội tiền khiên.