Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị
ID020180 - Tự Điển : Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị

天封以下各司其位

Thiên: Ông Trời, từng Trời, cõi Trời. Thiên phong: Chức sắc Thiên phong. Dĩ: lấy. Hạ: dưới. Các: những, mỗi một. Tư: coi giữ. Kỳ: cái ấy. Vị: chỗ đứng. Dĩ hạ: lấy xuống dưới.

Thiên phong dĩ hạ: các Chức sắc Thiên phong trở xuống, tức là các Chức sắc Thiên phong, Chức việc và Đạo hữu.

Các tư kỳ vị: người nào thì giữ chỗ đứng của người ấy.

Đây là câu xướng của Lễ sĩ, để tất cả Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu vào đứng tại vị trí của mình trong đàn cúng tế để khởi sự hành lễ.